Foshan Chen Yuan Packing Machine Co., Ltd

  • +86-757-86615363
  • +86-18923222080
  • +86-757-86691219
  • info@chenyuanmachine.com or chenyuanmachine@gmail.com
  • No. 7, East Road Boai, Shishan High-Tech Zone B, Shishan Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong Zip code 528225

CONTACT US

OFFICE ADDRESS

No. 7, East Road Boai, Shishan High-Tech Zone B, Shishan 

Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong 

Zip code 528225

FACTORY ADDRESS

No. 7, East Road Boai, Shishan High-Tech Zone B, Shishan 

Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong 

Zip code 528225

OPEN HOURS

8:00AM-6:00PM(Beijing time)

Chat Online 编辑模式下无法使用
Chat Online inputting...